Regulamin konkursu

 Regulamin Konkursu Vasco Nails

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest VASCO GEL POLISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Inflancka 71, 91-848 Łódź, identyfikującą się numerem NIP: 7262690363 REGON: 521442588 KRS: 0000950341 dalej zwany „Organizatorem”.

2. Niniejszy regulamin stanowi podstawę Konkursu organizowanego na ogólnodostępnym profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook pod adresem @vasconailspolska. Ustala przepisy regulujące udział w Konkursie oraz precyzuje prawa i obowiązki zarówno Uczestników, jak i Organizatora Konkursu.

3. Przystąpienie do Konkursu oznacza jednocześnie akceptację postanowień zawartych w Regulaminie. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.

4. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami Prawa Polskiego.

5. Konkurs nie jest objęty przepisami Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku dotyczącymi gier hazardowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 165 z późniejszymi zmianami).

§ 2. Uczestnicy i zasady dotyczące udziału w Konkursie

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (Konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem.

3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.

4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5. Konkurs rozpoczyna się dnia 30.10.2023 r. od godziny 14:55, a kończy dnia 13.11.2023 r. o
godzinie 23:59 czasu polskiego.

6. Konkurs jest realizowany za pośrednictwem ogólnodostępnego konta Organizatora na portalu społecznościowym Facebook, który można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/VascoNailsPolska

7. Uczestnictwo w konkursie jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących postanowień:

a) ukończenie 18. roku życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

b) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,

c) posiadanie adresu do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadanie konta w serwisie społecznościowym Facebook,

e) wykonanie i przesłanie zdjęcia stworzonej przez siebie jesiennej stylizacji paznokci, wykonanej metodą hybrydową, żelową lub akrylową,

f) opublikowanie zdjęcia oraz za pomocą przycisku "dodaj komentarz", widniejącego pod postem Konkursowym na profilu Vasco Nails Polska,

e) kliknięcie przycisku "lubię to" pod postem Konkursowym i udostępnienie go na swoim profilu Facebook.

8. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, którzy autorzy:

a) nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) prowadzą konto niezgodne z ich prawdziwymi danymi osobowymi w serwisie społecznościowym Facebook,

c) naruszają regulamin serwisu społecznościowego Facebook,

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra
osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź samego Organizatora Konkursu.

10. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać żadnych praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich oraz dóbr osobistych.

11. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie, oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich.

12. Organizator powoła Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną
Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

§ 3. Wyniki Konkursu

1. Po zakończeniu Konkursu Komisja wyróżni 3 najlepsze Prace konkursowe i nagrodzi je trzema Nagrodami.

2. Nagrody zostaną przyznane przez Komisję Konkursową za Prace konkursowe, które według jej oceny wyróżnią się najbardziej pod względem:

a) poziomu kreatywności i zaangażowania Uczestnika - to kryterium, które uwzględni pomysł wykonania oraz nakład pracy włożony przez uczestnika w jej stworzenie,

b) estetyki wykonania - w zależności od wybranej formy, Komisja będzie brała pod uwagę jej czytelność, jasność przekazu oraz kreatywność uczestnika,

c) zgodności Pracy konkursowej z tematem Konkursu -  Praca konkursowa musi precyzyjnie odpowiadać na pytanie określone w § 2 ust. 7. lit. e) Regulaminu,

d) kreatywnego i artystycznego podejście do tworzenia Pracy konkursowej - w tym przypadku, oceniane będą aspekty artystyczne i twórcze zawarte w Pracy konkursowej.

3. Organizator Konkursu po jego zakończeniu przyzna poniższe nagrody:

a) W ramach nagrody za zajęcie pierwszego miejsca, uczestnik otrzyma: voucher na zakupy o wartości 500 zł, który będzie mógł zrealizować jedynie w sklepie internetowym Vasco Nails pod adresem: www.vasco-nails.com

b) W ramach nagrody za zajęcie drugiego miejsca, uczestnik otrzyma: voucher na zakupy o wartości 300 zł, który będzie mógł zrealizować jedynie w sklepie internetowym Vasco Nails pod adresem: www.vasco-nails.com

c) W ramach nagrody za zajęcie trzeciego miejsca, uczestnik otrzyma: voucher na zakupy o wartości 100 zł, który będzie mógł zrealizować jedynie w sklepie internetowym Vasco Nails pod adresem: www.vasco-nails.com

4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

5. Komisja wyłoni Zwycięzców i ogłosi wyniki najpóźniej w dniu 14.11.2023 r. o godzinie 12:00 w komentarzu pod postem Konkursowym  zamieszczonym na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook, w której treści Organizator wskaże imię i nazwisko z profilu Zwycięzców.

6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie Organizatorowi w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu swoich danych osobowych, danych adresowych w tym imię i nazwisko, adres skrzynki pocztowej oraz numer telefonu do kontaktu. Dane te należy przesłać jako wiadomość prywatną na fanpage Facebook Organizatora, dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/VascoNailsPolska

7. Organizator zobowiązuje się dostarczyć Nagrody Zwycięzcom w ciągu 14 dni od otrzymania wszystkich danych osobowych, za pośrednictwem skrzynki odbiorczej.

8. Nagrody zostaną wysłane Uczestnikom na adres skrzynki pocztowej wysłane w celu uzyskania Nagrody.

9. Zwycięzcy nie otrzymają pieniędzy w zamian za Nagrodę. Nie jest także możliwa zamiana na inną Nagrodę.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody
lub podaniu danych nieprawdziwych, lub niezgodnych z Regulaminem.

11. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w § 3 ust. 6. powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze innego Zwycięzcę Konkursu.

12. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody.

13. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej Nagrody na osobę trzecią.

§ 4. Dane osobowe i ich przetwarzanie

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w kwestii ochrony osób fizycznych w kontekście przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych dyrektywy 95/46/WE zwanej dalej "RODO"

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny do wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych osobowych i adresowych.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat.

5. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: [email protected]

6. Odbiorcami danych osobowych są: podmioty świadczące usługi kurierskie, podmioty, z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach
prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

§ 5. Reklamacje

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji do dnia 13.12.2023 r.

2. Reklamacje należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail:[email protected]

3. Reklamacja powinna zawierać wszelkie dane Uczestnika oraz powód reklamacji.

4. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź zostanie dostarczona w formie wiadomości elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. Proces reklamacyjny jest dobrowolny i nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie dnia 30.10.2023 r.

2. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook.

3. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących
przepisów prawa.

4. O zmianach Organizator Konkursu poinformuje w takim sam sposób, jak w przypadku oryginalnego Regulaminu.

5. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis społecznościowy Facebook.

6. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, spełnia wszystkie zawarte w nim wymogi i zgadza się na udział w Konkursie zgodnie z przepisami określonymi w Regulaminie

7. W kwestiach nieuregulowanych w tym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium