Regulamin konkursu

 Regulamin konkursu na Facebooku pod nazwą:

 Zrób stylówkę na Majówkę 

1 Postanowienia Ogólne
Organizatorem Konkursu jest z siedzibą ul Inflancka 71 91-848 Łódź
2. Identyfikującą się numerem NIP 7262690363 REGON 521442588 KRS
0000950341 dalej zwany „Organizatorem”.
3. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie
w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
4. Konkurs rozpoczyna się dnia 26.04.2023 r, a kończy się dnia 10.05.2023 r. o
godz. 23:59:59 czasu polskiego. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 15.05.2023 r.
Na profilu firmy pod postem konkursowym. 
2. Uczestnicy i zasady Konkursu
Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. W Konkursie może wziąć
udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego),
zwana dalej Uczestnikiem, która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i
wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych
c) posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
d) posiada publiczne konto profil w serwisie Instagram,
e) wykona Zadanie Konkursowe.
Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki
określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
3. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i
pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy
organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także
członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz
rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
4. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik
wykona Zadanie konkursowe.

Warunki uczestnictwa:
  1. Stwórz oryginalną i kreatywną stylizację paznokci na majówkę - niech będzie pełna kolorów, wiosennych motywów i super energetyczna! 
  2. Zrób fotkę swoich paznokci i drugą, gdzie widać, jak się bawisz na majówce (np. piknik, rolki, impreza z ekipą) .
  3. Wrzuć foty w komentarzu pod tym postem. 
  4. Zalajkuj naszą stronę i podziel się postem konkursowym na swoim profilu. 

 Nagrody:

  1. miejsce - Mocarny zestaw do stylizacji paznokci 
  2. miejsce - Voucher o wartości 100 zł do wykorzystania u nas 
  3. miejsce - Voucher o wartości 50 zł do wykorzystania u nas 

Deadline na zgłoszenia: od teraz do 10 maja 2023 r. Wyniki ogłaszamy: 15 maja 2023 r. 

 

W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie
Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w
Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, którzy autorzy:
a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe,
treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym,
etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra
osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych
Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie
naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów
trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz
dóbr osobistych.
2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania
Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że
wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób
trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z
chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w
Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela
Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania
Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt
b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera
oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.
4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców
Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator
powoła Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań
Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu
Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących
Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego
Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną
Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie
pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z
przepisów prawa.
Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych
przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 1
(słownie: jeden ) Zwycięzcę który w ocenie Komisji Konkursu wykona
Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
Nagroda : Zestaw Special Box www.vasco-nails.com
2. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
3. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 10.02.2023 r.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez
zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu
Organizatora w serwisie Instagram w poście najpóźniej dnia 22.12.2022r.
5. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w
wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę
Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora,
wiadomości na Instagramie informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w
tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu
korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
7. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach
określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody,
Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną
Nagrodę.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie Uczestnikowi
Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z
niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody
lub podaniu danych nieprawdziwych lub niezgodnych z Regulaminem.
9. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na
adres [MP13] wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w terminie 7 dni od dnia przesłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi
na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych
umożliwiających wysyłkę Nagrody.
Fundatorem Nagród jest Organizator.
11. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę
trzecią.
12. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody
składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
13. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.[MP14]
14. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
5. Dane Osobowe
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z
organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny
Łódź ul. Inflancka 71 91-848 Łódź oraz na adres e-mail kontakt@vasco-
nails.com
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO
zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie
uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie
rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu
niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców,
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również
powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek
wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych
identyfikacyjnych, adresowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po
jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów
prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym
przeprowadzono Konkurs.
6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody,
Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia
elektronicznego na adres e-mail kontakt@vasco-nails.com
8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi
pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług
księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach
prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

6. Reklamacje
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z
dopiskiem „Reklamacja: Konkurs rozdanie Instagram na adres e-mail
kontakt@vasco-nails.com lub adres korespondencyjny Organizatora
Łódź, ul Inflancka 71 91-848 związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie
jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko
Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie
odpowiedź na reklamację.
3. Organizator w terminie 14 dni udziela Uczestnikowi odpowiedzi na
reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie
zawierającym reklamację.
4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie
wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze
postępowania sądowego.
7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2023 r.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o
grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4,
poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i
rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości
przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania
Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za
pośrednictwem fanpage Organizatora pod adresem URL: www.vasco-
nails.com i w siedzibie Organizatora.
Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem
polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku
przeprowadzeniem Konkursu.
6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i
rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany,
przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest
Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z
odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu. ]
9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o
dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane
wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących
przepisów prawa.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium